GIỚI THIỆU

Ngành công nghiệp bón vôi, trong 30 năm qua của quá trình phát triển, đã hình thành nên một phong phú và độc đáo                         văn hoá doanh nghiệp. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là sự kết hợp của sự gắn kết và                         đoàn kết, được xây dựng như là nguồn năng lượng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.